2020.6.3

Hướng dẫn về việc hỗ trợ tiếp tục công việc cho người nước ngoài bị đuổi việc v.v…

Để cho những người nước ngoài làm việc như thực tập sinh kỹ năng bị đuổi việc gặp khó khăn tiếp tục thực tập v.v… do ảnh hưởng lan rộng lây nhiễm của COVID-19 được tuyển dụng lại tiếp tục công việc, như biện pháp đặc biệt tạm thời, tư cách cư trú “hoạt động đặc định (có thể làm việc)” tối đa 1 năm sẽ được cấp.

 

3_ベトナム語(雇用維持支援リーフレット)