2020.6.3

(Tiếng Việt) Hướng dẫn về việc hỗ trợ tiếp tục công việc cho người nước ngoài bị đuổi việc v.v…

对不起,此内容只适用于越南文