2017.7.31

(English) Parade of Floats 【Itako Gion Fastival】

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).